Poslání Cechu MOBILITY

Hlavním posláním cechu je pomoc při prosazování společných zájmů jeho členů a zájmů osob se sníženou možností pohybu a orientace a jejich potřeb. Dále pak, provádět poradenství, propagaci a osvětu na veřejnosti o aktuálních možnostech a způsobech řešení při odstraňování architektonických bariér - bezbariérovosti.

Hájit a prosazovat profesní, hospodářské a právní zájmy svých členů v souladu s právním řádem České republiky a spolupracovat s orgány státní a veřejné správy včetně jejích institucí. Vzájemně spolupracovat v rámci Cechu na zvyšování kvalifikace a vzdělání svých členů. Podílet se na rozšiřování osvěty o aktuálních způsobech řešení bezbariérovosti na základě platných zákonů, norem a vyhlášek. Spolupracovat se společenstvími, organizacemi a jinými subjekty, které by mohly rozšířit vědomosti, kvalifikaci a spolupráci v rámci výroby a dodávání zařízení pro zdravotně postižené. Zúčastňovat se, pořádat a organizovat semináře, přednášky, výstavy, soutěže, prezentace nových technologií a materiálů a další odborné akce zaměřené na obor působení Cechu, včetně návštěv zahraničních veletrhů. Zhotovením internetové prezentace, vlastním informačním cechovním zpravodajem, zprávami a publikacemi v odborném tisku podpořit zvýšení informovanosti o technických možnostech, o zákonech a dalších činnostech, které souvisí s oborem působení Cechu. Spolupracovat se státními orgány při tvorbě a změnách legislativních norem, zákonů, vyhlášek, metodik a předpisů, které souvisí s oborem působení Cechu.

Posláním Cechu není vykonávání výdělečné činnosti, činnosti politické strany nebo hnutí, církve nebo náboženské společnosti.

Cech je prostřednictvím svého zástupce členem „Pracovní skupina pro pomůcky pro osoby se zdravotním postižením“, která je poradním orgánem ministra práce a sociálních věcí pro aplikaci poznatků v oblasti pomůcek, technologií a ostatních produktů, které se zaměřují na osoby se zdravotním postižením do realizace sociální politiky státu. Skupina přijímá stanoviska k projednávaným tématům a prostřednictvím předsedy Skupiny je na vyžádání předkládá ministrovi.

Bližší informace lze získat na našich stránkách v sekci dokumenty Cechu a činnost Cechu